Cách thiết lập danh sách công việc (todo) mặc định cho từng giai đoạn ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:40 AM


Để thêm danh sách công việc mặc định cho từng giai đoạn bạn truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn luồng công việc cần thêm và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Chỉnh sửa"Bước 2: Điền công việc vào từng Giai đoạn >> chọn "Submit"


Bước 3: Các công việc sau khi thêm vào sẽ hiển thị ở các nhiệm vụ sau đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.