Cách thêm một giai đoạn (stage) mới cho workflow ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:43 AM


                                                  

Để thêm 1 stage mới trong 1 luồng công việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn, chọn 1 luồng công việc cần thêm Stage và thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại giao diện 1 luồng công việc, bạn chọn "Edit Workflow"


Bước 2: Điền thông tin vào mục "Create a new Stage"


Trong đó:

Bắt buộc hoàn thành công việc được quy định sẵn?

  • NOT REQUIRED: Không yêu cầu
  • REQUIRED todos of current stage: Yêu cầu hoàn thành các đầu mục công việc của bước hiện tại trước khi chuyển sang bước mới.
  • REQUIRED, including pending todos of previos stage: Yêu cầu hoàn thành các đầu mục công việc của bước hiện tại và cả các đầu mục công việc của các bước trước đó trước khi chuyển sang bước mới.

-Nhiệm vụ được giao tự động như thế nào?

  • Keep the assignee from previous stage: Giữ nguyên người nhận việc như ở bước trước đó.
  • Reassign to the first assignee of the job (first stage): Giao lại việc cho người nhận việc ở bước đầu tiên.
  • Unassign the job - let the stage managers decide: Không giao cho ai cả, để người quản lý của bước này (Stage owner) quyết định.
  • Let the current assignee reassign: Để cho người nhận việc hiện tại của công việc giao lại cho người khác.
  • Reassign to a random person: Giao công việc cho 1 người bất kỳ (Phải thuộc trong mục Stage Workers)
  • Reassign to a person with least number of jobs: Giao công việc cho người đang có ít công việc nhất (Phải thuộc trong mục Stage Workers).
  • Reassign to a person with least number of active jobs: Giao công việc cho người đang có ít công việc chưa hoàn thành nhất (Phải thuộc trong mục Stage Workers).

- Position: Vị trí của bước này trong luồng công việc.

Stage Guideline: Hướng dẫn, yêu cầu để có thể hoàn thành được bước này để công việc có thể chuyển sang bước mới.


Bước 3: Sau khi thiết lập thành công, bạn chọn "Submit" để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.