Xóa 1 Workflow như thế nào ? Cần chú ý điều gì ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:45 AM


Để xóa toàn bộ một quy trình làm việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Bạn lựa chọn quy trình cần xóa và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng dấu "..."

Bước 2: Chọn "Remove the workflow"

Bước 3: Chọn "Confirm to delete" để xác nhận xóa

LƯU Ý:

  • Chỉ Owner/ Owner của workflow mới có quyền xóa 1 luồng công việc
  • Luồng công việc đã xóa không thể khôi phục dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.