Nhiệm vụ thất bại trong 1 workflow ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:22 PM


Khi thực hiện các nhiệm vụ, ở mỗi bước sẽ có những lý do khác nhau khiến cho nhiệm vụ có thể thất bại. Vậy để quản lý các lý do này, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tưởng Workflow trên thanh app >> Chọn luồng công việc cần thiết lập lý do:

Bước 1: Chọn kí hiệu "..." ở đầu trang

Bước 2: Chọn "Edit Workflow's failed reasons"

Bước 3: Tại đây, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các lý do thất bại >> Chọn "Save"

Các nhiệm vụ "Đánh dấu thất bại" sẽ hiển thị những tùy chọn đã tạo để bạn lựa chọn >> Sau khi chọn lý do và chọn "Set failed" nhiệm vụ này sẽ chuyển sang giai đoạn Thất bại (Failed).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.