Thiết lập người theo dõi mặc định khi chuyển tiếp Workflow ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:23 PM


Để thiết lập người theo dõi mặc định khu chuyển tiếp Workflow, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn 1 Workflow cần chỉnh sửa

Bước 1: Chọn "Chỉnh sửa"

Bước 2: Chọn "Chỉnh sửa" ở quy trình chuyển tiếp cần chỉnh sửa

Bước 3: Tại mục "Who Can Follow" bạn có thể chọn 1 trong 3 điều kiện và chọn "Save" để hoàn tất thao tác.

  • Do not keep any follower of the old job: Không giữ follower nào của job cũ
  • Only keep last assignee of the old job as follower: Chỉ giữ người được giao cuối cùng của nhiệm vụ cũ làm follower
  • Keep all followers of the old job: Giữ tất cả follower của job cũ

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.