Xuất nhiệm vụ trong 1 luồng công việc (Workflow) ra file excel ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:23 PM


Để xuất nhiệm vụ của 1 luồng công việc ra file excel, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App. Bạn chọn luồng công việc cần xuất dữ liệu sau đó làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn kí hiệu dấu "..." 

Bước 2: Chọn "Export jobs to Excel" >>  Chọn khoảng thời gian muốn xuất rồi chọn "Export"

Bước 3: File excel được xuất với các thông tin như sau

Lưu ý:

  • File xuất sẽ có nhiều sheet, mỗi sheet tương ứng với 1 giai đoạn và hiển thị các công việc tương ứng trong giai đoạn đó
  • Chỉ owner của luồng công việc mới có quyền xuất file

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.