Cách xuất trường dữ liệu tùy chỉnh ra file excel ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:23 PM


Để xuất trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 workflow ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc Base Workflow trên thanh app
  • Bước 2: Chọn 1 workflow cần thêm trường dữ liệu tùy chỉnh

  • Bước 3: Chọn icon "..." cạnh tên workflow và chọn Export custom fields to excel

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.