Ai có thể xem tất cả đề xuất trong hệ thống ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:30 PM


Chỉ có Owner mới xem được tất cả các đề xuất trong hệ thống.

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn
  • Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Folder -> Sau đó chọn Tất cả đề xuất hệ thống 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.