Cách nhân bản nhóm đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:33 PM


Để nhân bản nhóm đề xuất thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào Base Request >> Chọn vào nhóm đề xuất muốn nhân bản >> Chọn vào biểu tượng "..." >> Chọn vào mục Nhân bản nhóm đề xuất.

Bước 2: Xác nhận lại thông tin và chọn vào mục OK để nhân bản nhóm đề xuất.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.