Quyền tối cao cho nhóm đề xuất để làm gì ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:38 PM


Người có quyền tối cao có thể duyệt các đề xuất mà không cần đợi tới lượt duyêt. Sau khi người có quyền tối cao phê duyệt, đề xuất sẽ được chấp thuận ngay.


Để thiết lập quyền tối cao cho nhóm đề xuất. bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào request.base.vn
  • Click Nhóm đề xuất > Chọn 1 nhóm đề xuất cần thiết lập quyền cho người tối cao:

  • Tại màn hình chi tiết 1 nhóm đề xuất, bạn chọn Supreme role:

  • Khi popup hiển thị ra, bạn @ tag username của người được set quyền tối cao vào và click Save để hoàn tất thao tác.

LƯU Ý: Người đươc thiết lập quyền duyệt tối cao phải nằm trong danh sách Người xét duyệt.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.