Thiết lập email thông báo ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:38 PM


Để thiết lập thông báo gửi về email, bạn cần thiết lập cho từng loại đề xuất riêng theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào request.base.vn
  • Click Nhóm đề xuất > chọn 1 nhóm đề xuất cần thiết lập email thông báo:

  • Tại màn hình chi tiết 1 nhóm đề xuất, bạn chọn Email notification và chọn trạng thái on/off nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.