Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh (custom fields) ? in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 11, 2020 at 4:16 PM


1. Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh:

Để thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://request.base.vn/ hoặc Base Request trên thanh app

Bước 2: Click vào icon hình file và chọn nhóm đề xuất cần thêm trường dữ liệu tùy chỉnh


Bước 3: Tại Mẫu form đề xuất, bạn có thể thêm trường dữ liệu bằng 1 trong 2 cách sau:


  • Cách 1: Thêm thủ công

Bạn click vào Thêm và chọn Loại dữ liệu đầu vào, điền Tên trường dữ liệu >> Chọn Thêm trường mới để hoàn tất thao tác.


  • Cách 2: Thêm từ file excel:

+Đầu tiên, bạn tải file mẫu về và nhập dữ liệu vào file:

File có 5 cột dữ liệu: Name, Type, Content, Required, Input key

Name: tên trường dữ liệu tùy chỉnh
Type: có các giá trị int (số tự nhiên), float (số thập phân) text (chữ + số), date (ngày), datetime (ngày giờ), textarea, dropdown list ( danh sách giá trị), file, title, table. Riêng trường Dropdown list sẽ nhập danh sách các lựa chọn vào đây, mỗi giá trị cách nhau 1 dấu phẩy
Content: mô tả cho trường dữ liệu
Required: nếu là bắt buộc thì nhận giá trị 1, "Required" hoặc "required", không bắt buộc bỏ trống.
Input key: mã trường dữ liệu

Lưu ý: 

  • Không được tùy chỉnh file mẫu
  • Trường Name và Type là 2 trường bắt buộc nhập nội dung

+Sau khi đã chuẩn bị xong dữ liệu trong file, tại màn hình Mẫu form đề xuất, bạn kéo/ thả file excel vào đây nhé.


2. Hướng dẫn chi tiết với loại dữ liệu "Table"

a. Cách tạo trực tiếp trên Base Request:

- Tại màn hình thiết lập nhóm đề xuất,  bạn chọn Mẫu form đề xuất >> Thêm >> chọn loại dữ liệu đầu vào Table

- Nhập thông tin trường dữ liệu:

Tên trường dữ liệu: bắt buộc cần điền

Giải thích hoặc hướng dẫn thêm về câu hỏi: bạn sẽ định nghĩa số lượng cột, tên cột, đọ rộng cột tại đây nhé. Loại dữ liệu này chỉ hỗ trợ 2 kiểu text và select.

VD:

Tên vật tư (2) được hiểu là đây là cột 1, kiểu dữ liệu nhập vào là Text, Tên vật tư là tên cột, (2) là độ rộng cột ( 1= 100px)

Lựa chọn [Option 1, Option 2, Option 3] (1) được hiểu đây là cột 4, kiểu dữ liệu nhập vào là Select, Lựa chọn là tên cột, [Option 1, Option 2, Option 3] là gia trị để lựa chọn, (1) là độ rộng cột


- Sau khi thiết lập thành công, tại màn hình tạo đề xuất, bạn click Add more row để thêm dòng nhé


b. Nhập trường dữ liệu từ file excel:

Tương tự như các trường khác, với loại dữ liệu đầu vào table bạn cũng nhập thông tin tương tư, chi tiết như ảnh demo sau:


c. Thiết lập mẫu in tùy chỉnh:

- Cú pháp biến: ${inputkey-1-2} tương ứng với tọa độ của dữ liệu nằm tại hàng 1, cột 2 của bảng

- Inputkey chính là mã trường dữ liệu của trường dữ liệu tùy chỉnh đó

- Demo dữ liệu tạo trong form mẫu:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.