Base Requests

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
Bước 1: Người dùng truy cập vào hệ thống Base trên một trình duyệt bất kỳ (ví dụ như chorm, firefox…). Gõ Base.vn ? Click “đăng nhập” ? điền thông tin đăn...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 2:26 PM
Bước 2: Phân quyền
Cấp quản trị Owner có quyền tạo biểu mẫu và xem báo cáo hệ thống trong Base Request Với những thành viên phụ trách tạo biểu mẫu có thể phân quyền App Admin...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 2:29 PM
Bước 3: Tạo mẫu đề xuất
Lưu ý: Cách tạo trực tiếp này chỉ tạo được lần lượt từng mẫu đề xuất, thích hợp  khi doanh nghiệp chỉ tạo một số lượng nhỏ các loại đề xuất  Bước 1: Clic...
Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 2:31 PM