Bước 3: Tạo mẫu đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 2:31 PM


Lưu ý: Cách tạo trực tiếp này chỉ tạo được lần lượt từng mẫu đề xuất, thích hợp  khi doanh nghiệp chỉ tạo một số lượng nhỏ các loại đề xuất 

  • Bước 1: Click vào icon  folder trên thanh công cụ ? Chọn “Thêm loại đề xuất mới”

  • Bước 2: Điền các thông tin theo đúng mẫu. Bấm “Thêm tùy chọn nâng cao” và điền thêm thông tin. Sau đó click “Tạo nhóm đề xuất”.

  •  Lưu ý:

  • Yêu cầu thông báo tới người quản lý trực tiếp: Phần này nếu chọn “Có” thì đề xuất này bắt buộc cần quản lý trực tiếp duyệt trước khi những người xét duyệt yêu cầu

thiết lập trong mục này xử lý.

Quy trình xử lý:

  • Xử lý đồng thời: những người được tag xét duyệt ai xử lý trước cũng được nhưng bắt buộc tất cả mọi người được tag phải xử lý.

  • Xử lý lần lượt: Trong những người được tag xét duyệt sẽ phải xử lý theo thời gian, ai được tag trước sẽ phải xử lý trước.

  • Chỉ cần một người duyệt: Trong những người được tag xét duyệt chỉ cần một người xử lý là được.

  • Mẫu form đề xuất: Phần này  nếu đề xuất có  sẵn các câu hỏi để xử lý thì chọn “Có”.  • Nếu ở bước 2 ở phần mẫu form đề xuất chọn “Có” thì sẽ hiển thị ra phần “Thêm Mẫu Form” đề xuất. Lúc này chọn vào Mục Thêm ?  thiết lập các câu hỏi của đề xuất nàyCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.