Bước 2: Phân quyền in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 2:29 PM


Cấp quản trị Owner có quyền tạo biểu mẫu và xem báo cáo hệ thống trong Base Request

Với những thành viên phụ trách tạo biểu mẫu có thể phân quyền App Admin ở trang Account


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.