Thiết lập mẫu in tùy chỉnh như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:53 PM


Để thiết lập một mẫu in riêng của công ty cho các đề xuất trên phần mềm, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào request.base.vn
  • Bước 2: Thiết lập một form mẫu đề xuất theo nhu cầu trên file docx

  • Bước 3: Tại chi tiết 1 form đề xuất, bạn click vào Thêm để thiết lập các trường dữ liệu tùy chỉnh tương ứng với form mẫu

  • Bước 4: Tại từng trường dữ liệu tùy chỉnh, bạn click vào Edit input key để thêm các biến tương ứng như ảnh:

  • Bước 5: Bạn nhập biến vào trường Mã trường dữ liệu:

Lưu ý


- Phần key này giống như username, chỉ cho phép viết liền không dấu và chỉ cho chữ và số, không cho các ký tự đặc biệt. Để các trường này hiển thị được ở file docx khi in ra thì sẽ cần thiết lập theo mẫu ${mã trường dữ liệu} vd : ${phongban} 


- Các mã trường dữ liệu tùy chỉnh không được trùng với các trường dữ liệu mặc định của hệ thống.


Các biến mặc định của hệ thống


${id} : Mã (id) đề xuất


${name} : Tên đề xuất


${status} : Trạng thái đề xuất (active, done, failed)


${user} : Tên người tạo đề xuất


${username} : Username của người tạo đề xuất


${company} : Tên công ty


${date} : Ngày tạo đề xuất (vd: 11/02/2019)


${time} : Thời gian tạo đề xuất (vd: 17:02 11/02/2019)


${group} : Tên nhóm đề xuất


${group.id} : Mã (id) nhóm đề xuất


${owners} : Danh sách tên người duyệt


${owners.username}: Danh sách username người duyệt


${owners.text} : Danh sách tên và username người duyệt


${approved.date} : Ngày duyệt đề xuất


${approved.time} : Thời gian duyệt đề xuất

${approved.name}: Danh sách người duyệt đề xuất


${approved.list} : Danh sách người duyệt đề xuất + Thời gian duyệt (vd: Trịnh Thị Hạnh Nguyên (08:16 07/03/2019)


${user.job.title}: chức danh của người tạo đề xuất


${approved.list.full} in ra có dạng "Kiên Test (@hungkien Tester) (16:43 07/07/2020), Bach Kien (@admin Fullstack Senior Software Engineer Level 5) (16:43 07/07/2020)


  • Bước 6: Bạn copy các biến đã thiết lập trên hệ thống vào vị trí tương ứng trong file Word và lưu ý điền đúng định dạng ${tenbien}

  • Bước 7: Sau khi đã hoàn thiện dữ liệu, bạn click vào Thêm Import file docx vào nhóm đề xuất:

  • Bước 8: Quay lại đề xuất đã tạo và thực hiện in đề xuất theo mẫu 

Khi thực hiện in thành công, hệ thống trả kết quả là 1 file Word, bạn down file đó về và ấn Ctrl + P để thực hiện in nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.