Xử lí đề xuất trên Request như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:57 PMĐối với một đề xuất của Request đang cần duyệt sẽ có 3 trạng thái xử lí là Chấp thuận, Chuyển tiếp và Từ chối.

  • Nếu yêu cầu là hợp lý thì sẽ chọn vào mục Chấp thuận để đồng ý yêu cầu này.
  • Nếu yêu cầu cần thêm một người khác ngoài luồng yêu cầu xử lí sẽ chọn vào mục chuyển tiếp. Nếu chọn Đồng ý và chuyển tiếp thì nghĩa là mình duyệt sau đó người chuyển tiếp duyệt còn nếu chỉ chọn chuyển tiếp thì nghĩa là người được chuyển tiếp duyệt rồi đến mình duyệt.
  • Nếu chọn vào từ chối thì yêu cầu sẽ bị Từ chối không được thực hiện.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.