Cách đánh dấu 1 đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 5:00 PM


Để đánh dấu 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào wework.base.vn
  • Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 đề xuất, bạn click vào dấu sao tại vị trí như ảnh để đánh dấu nhé

  • Sau khi đánh dấu thành công, màn hình sẽ hiển thị như ảnh:

  • Để xem lại các đề xuất đã đánh dấu, bạn click vào Đã đánh dấu tại menu bên cột trái:

Trong từng nhóm đề xuất, bạn có thể xem được các đề xuất được đánh dấu theo từng nhóm: bạn click vào tên nhóm đề xuất bên cột trái >> Đã đánh dấu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.