Base Request: Xuất danh sách đề xuất (cho App admin, Owner) in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 12, 2023 tại 5:51 CH


1. Owner (Quản trị cấp cao)/App Admin (Quản trị ứng dụng Base Request) có thể xuất các đề xuất của từng nhóm đề xuất trên Request theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) và click chọn nhóm đề xuất cần xuất các đề xuất.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 nhóm đề xuất, bạn click vào icon dấu "..." và chọn Xuất Excel >> Xuất toàn bộ các đề xuất.

Bước 3: Chọn khoảng thời gian cần xuất và chọn Xuất đề xuất.

File excel sẽ hiển thị danh sách các đề xuất trong từng sheet theo trạng thái.


2. Owner có thể xuất toàn bộ đề xuất trên hệ thống hoặc theo nhóm đề xuất, gồm cả những đề xuất mình không tham gia

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn >> chọn  Tuỳ chỉnh (biểu tượng hình răng cưa) >> Tất cả đề xuất hệ thống 

Bước 2: Chọn các trang đề xuất đã được lọc sẵn theo trạng thái hoặc sử dụng Bộ lọc để lọc các đề xuất theo nhu cầu >> sau đó chọn Xuất excel để hoàn tất thao tác


Lưu ý: 

- Khi xuất toàn bộ đề xuất hệ thống thuộc nhiều nhóm khác nhau, các trường dữ liệu tuỳ chỉ sẽ nằm trong 1 cột giá trị và ngăn cách nhau băng dấu |

- Khi bạn muốn xuất file với mỗi trường dữ liệu tùy chỉnh là 1 cột giá trị riêng biệt, vui lòng xuất theo từng nhóm đề xuất

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.