Cách owner quản trị phòng ban trên Inside in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:24 PM


Với phân quyền tối cao của hệ thống, Owner có quyền quản trị toàn bộ phòng ban trên Inside, có thể đóng/ mở lại các phòng ban hay tự thêm mình, thêm thành viên làm quản trị 1 phòng ban nào đó trên Inside.


1. Owner tự thêm mình, thêm thành viên làm quản trị 1 phòng ban

  • Bước 1: Tại thanh menu chính, bạn chọn Cài đặt >> Tùy chỉnh hệ thống  • Bước 2: Bạn chọn Cấu hình phòng ban >> Click vào icon bút chì của phòng ban cần Phân quyền >> Chọn Sửa thông tin phòng ban  • Bước 3: Tại trường Thành viên quản trị, bạn @tag username và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác


2. Owner đóng/ mở lại phòng ban trên hệ thống

  • Bước 1: Tại thanh menu chính, bạn chọn Cài đặt >> Tùy chỉnh hệ thống  • Bước 2: Bạn chọn Cấu hình phòng ban >> Click vào icon bút chì của phòng ban cần đóng/mở lại >> Chọn Close/Reopen the chanel.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.