Cách cập nhật nguyên tắc làm việc in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:26 PM


Để thêm mới nguyên tắc làm việc sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://inside.base.vn, sau đó chọn vào mục Công ty >> Thêm nguyên tắc làm việc.Bước 2: Sau đó sẽ hiển thị ra bảng để điền thông tin và thiết lập nguyên tắc làm việc như ảnh:Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn vào phần Thêm nguyên tắc làm việc là hoàn thành ạ.

Chỉnh sửa Nguyên tắc làm việc
Sau khi thêm mới nguyên tắc làm việc thành công, trong trường hợp cần chỉnh sửa lại thông tin của nguyên tắc làm việc thì sẽ thao tác như sau:


  • Truy cập vào mục Công ty >> Nguyên tắc làm việc  • Ở mục nguyên tắc làm việc muốn chỉnh sửa, chọn vào mục mũi tên chỉ xuống >> Chỉnh sửa  • Sau khi chỉnh sửa xong, chọn vào phần Thêm nguyên tắc làm việc để lưu lại thông tin.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.