Cách xóa thành viên trong phòng ban trên Inside in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:39 PM


Để xóa thành viên khỏi 1 phòng ban trong Base Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn

Bước 2: Trên thanh menu chính, click Phòng ban và chọn phòng ban bạn cần xóa thành viên.Bước 3: Tiếp theo bạn chọn Thành viên.Bước 4: Click vào dấu "..." ở cuối tên thành viên và Chọn Xóa.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.