Cách tạo tin tức nội bộ in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:43 PM


Với các tin tức nội bộ tất cả thành viên trong công ty sẽ nhận được thông báo và email. Để tạo tin tức nội bộ thì tao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào phần Tin tức nội bộ

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong chọn vào phần Thêm bài viết là được.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.