Cách đánh dấu bài viết quan trọng in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:44 PM


Bước 1: Vào base Inside, ở bài viết muốn đánh dấu click vào mũi tên chỉ xuống:Bước 2: Chọn vào phần Đánh dấu nổi bật là hoàn thành:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.