Cách tạo cập nhật nhanh in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:47 PM


Để tạo cập nhật nhanh gửi tới phòng ban thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào phần Cập nhật nhanh

Bước 3: Thiết lập thông tin rồi chọn vào phần Chia sẻ để lưu lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.