Cách thêm bình chọn mới in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:49 PM


Để thêm bình chọn mới thì thao tác như sau:
Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào phần Thêm bình chọn mới

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong chọn vào phần Thực hiện là hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.