Cách tạo sự kiện nội bộ in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:50 PM


Để tạo sự kiện nội bộ thì ta làm như sau:

Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào phần Sự kiện nội bộ

Bước 3: Thiết lập các thông tin cần thiết rồi chọn Cập nhật để lưu lại thông tin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.