Cách tạo chào đón thành viên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:51 PM


Để tạo chào đón thành viên mới sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào phần Chào đón thành viên mới

Bước 3: Tại đây bạn có thể @tag username của 1 hoặc nhiều thành viên cần chào đón và cập nhật thêm thông tin rồi chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.