Cách Chia sẻ ý tưởng mới in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:51 PM


Để thêm chia sẻ ý tưởng mới thì sẽ thao tác như sau:
Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào phần Chia sẻ ý tưởng

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong chọn vào phần Cập nhật là được.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.