Cách vinh danh thành viên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:52 PM


Để tạo thông báo vinh danh thành viên thì thao tác như sau:
Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào phần Vinh danh thành viên

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong chọn vào phần Cập nhật là hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.