Thảo luận chuyên sâu tạo như thế nào? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:52 PM


Để thêm thảo luận chuyên sâu ta làm như sau:
Bước 1
: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…


Bước 2: Chọn vào Thảo luận chuyên sâu:

Bước 3: Chọn phòng ban muốn tạo thảo luận chuyên sâu

Bước 4: Thiết lập thông tin và chọn Tạo thảo luận mới để lưu lại.


Lưu ý: Phần thiết lập quyền riêng tư cho thảo luận:

  • Nếu để công khai tất cả mọi người đều xem được.
  • Nếu để riêng tư thì chỉ những người được tag trong mục Thông báo tới mới xem được thảo luận.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.