Cách tạo nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:54 PM


Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Quản trị tài nguyên”


Bước 2: Chọn tạo tài nguyên mới 


Bước 3: Chọn tạo nhóm tài nguyên mới 


Bước 4: Điền các trường thông tin 


  • Tên nhóm

  • Icon hiển thị

  • Mô tả nhóm tài nguyên

  • Bấm chọn “ Tạo nhóm tài nguyên mới” để khởi tạo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.