Base Booking

Cách tạo nhóm tài nguyên
Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Quản trị tài nguyên” Bước 2: Chọn tạo tài nguyên mới  Bước 3: Chọn tạo nhóm tài nguyên mới  Bư...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:54 CH
Cách chỉnh sửa thông tin hoặc xóa nhóm tài nguyên
Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Quản trị tài nguyên” Bước 2: Chọn vào các nhóm muốn thêm tài nguyên muốn thay đổi hoặc xóa.
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:54 CH
Cách tạo tài nguyên
Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Quản trị tài nguyên” Bước 2: Chọn vào các nhóm muốn thêm tài nguyên đã tạo ở bước 1 → Chọn thêm tài nguyên...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:55 CH
Cách chỉnh sửa thông tin hoặc xóa tài nguyên
Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Quản trị tài nguyên” Bước 2: Chọn vào nhóm tài nguyên có công việc cần xóa hoặc chỉnh sửa → Chọn xóa hoặc ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:55 CH
Cách phân quyền người quản lý tài nguyên
Để phân quyền người quản lý tài nguyên bạn làm như sau: Bước 1: Bạn vào  https://booking.base.vn Bước 2: Tại Quản trị tài nguyên > Chọn Tài nguy...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:56 CH
Cách phân quyền cho phòng ban/ bộ phận sử dụng tài nguyên
Để phân nhóm sử dụng tài  nguyên bạn làm như sau:  Bước 1: Bạn vào  https://booking.base.vn Bước 2: Tại Quản trị tài nguyên -> Chọn Tài nguyên b...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:56 CH
Cách thiết lập email thông báo khi đăng ký tài nguyên
Để tắt/mở nhận email khi đăng ký tài nguyên bạn làm theo hướng dẫn sau nhé! Bước 1: Bạn vào  https://booking.base.vn Bước 2: Tại Quản trị tài nguyê...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:57 CH
Cách phân quyền người theo dõi trong 1 tài nguyên
Để phân quyền quyền người theo dõi 1 tài nguyên bạn làm theo các bước sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://booking.base.vn Bước 2: Tại Quản trị tà...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 6:00 CH
Cách thiết lập đăng ký tài nguyên theo định kỳ và giới hạn số lượng đăng kí
Để thiết lập đăng ký tài nguyên theo định kỳ và giới hạn số lượng đăng ký bạn làm như sau: Bước 1: Bạn vào  https://booking.base.vn Bước 2: Tại Qu...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 6:01 CH
Cách Booking tài nguyên/ nhóm tài nguyên
Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Booking Now”  Bước 2: Chọn tài nguyên/ nhóm tài nguyên cần sử dụng   Bước 3: Hoàn tất các trường...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 6:01 CH