Base Booking

Booking: Cách tạo nhóm tài nguyên
Để tạo nhóm tài nguyên, bạn truy cập trang: https://booking.base.vn/  Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Nhóm tài nguyên  Bư...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:42 SA
Booking: Cách tạo mới tài nguyên
Để tạo mới tài nguyên, bạn truy cập trang: https://booking.base.vn/  Cách 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên  Ch...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:12 SA
Booking: Cách chỉnh sửa/ xóa nhóm tài nguyên
Để chỉnh sửa/ xóa nhóm tài nguyên, bạn truy cập trang: https://booking.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:13 SA
Booking: Cách chỉnh sửa/ xóa tài nguyên
Để chỉnh sửa/ xóa tài nguyên, bạn truy cập trang: https://booking.base.vn/  Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên  ...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:14 SA
Booking: Cách phân quyền người quản lý tài nguyên
Để phân quyền quản lý tài nguyên, bạn cập trang https://booking.base.vn và thực hiện như sau: Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - T...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:43 SA
Booking: Cách phân quyền cho phòng ban/ bộ phận sử dụng tài nguyên
Để phân quyền sử dụng tài nguyên bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau:  Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tấ...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:44 SA
Booking: Cách thiết lập email thông báo khi đăng ký tài nguyên
Để tắt/ mở thông báo email khi đăng ký tài nguyên bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau:    Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking c...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:45 SA
Booking: Cách phân quyền người theo dõi trong 1 tài nguyên
Để phân quyền quyền người theo dõi 1 tài nguyên bạn bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau:    Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking c...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:23 SA
Booking: Phân quyền xem và đăng kí tài nguyên
Để phân quyền cho một số thành viên được quyền xem tài nguyên và đăng kí tài nguyên, bạn truy cập https://booking.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Booking trên...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:45 SA
Booking: Cách Booking tài nguyên/ nhóm tài nguyên
Để đăng kí sử dụng tài nguyên bạn truy cập https://booking.base.vn và thực hiện như sau:  Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn “Đăng kí ngay”  ...
Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:28 SA