Cách chỉnh sửa thông tin hoặc xóa nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:54 PM


Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Quản trị tài nguyên”


Bước 2: Chọn vào các nhóm muốn thêm tài nguyên muốn thay đổi hoặc xóa.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.