Cách tạo tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:55 PM


Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Quản trị tài nguyên”


Bước 2: Chọn vào các nhóm muốn thêm tài nguyên đã tạo ở bước 1 → Chọn thêm tài nguyên


Bước 3: Điền và chọn các trường thông tin phù hợp với nhu cầu. Sau đó bấm chọn


 “ Tạo tài nguyên mới để hoàn thành”


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.