Cách phân quyền người quản lý tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:56 PM


Để phân quyền người quản lý tài nguyên bạn làm như sau:


  • Bước 1: Bạn vào  https://booking.base.vn

  • Bước 2: Tại Quản trị tài nguyên > Chọn Tài nguyên bạn muốn phân quyền  > Chọn Sửa

  • Bước 3: Ở mục Quản  lý tài nguyên, bạn @tag tài khoản quản lý tài nguyên vào đây nhé:

  • Bước 4: Cuối cùng chọn Chỉnh sửa thông tin để lưu lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.