Cách phân quyền cho phòng ban/ bộ phận sử dụng tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:56 PM


Để phân nhóm sử dụng tài  nguyên bạn làm như sau: 


  • Bước 1: Bạn vào  https://booking.base.vn

  • Bước 2: Tại Quản trị tài nguyên -> Chọn Tài nguyên bạn muốn phân quyền  -> Chọn  Sửa

  • Bước 3: Ở mục Sử dụng cho ->  Tag tên nhóm được  quyền đăng ký tài nguyên vào.

  • Bước 4:  Cuối cùng chọn Chỉnh sửa thông tin để lưu lại.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.