Cách Booking tài nguyên/ nhóm tài nguyên in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:01 PM


Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “Booking Now” 


Bước 2: Chọn tài nguyên/ nhóm tài nguyên cần sử dụng


 


Bước 3: Hoàn tất các trường thông tin và bấm “ Gửi đăng kí “ để hoàn tất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.