Cách xem lại các tài nguyên đã booking in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:02 PM


Bước 1: Ở giao diện trang chủ Booking chọn “ Danh sách đăng kí” 


Bước 2 : Bấm chọn vào các Tab bên dưới để xem trạng thái tài nguyên đã booking


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.