Cách tạo cuộc họp in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:06 PM


Để tạo cuộc họp trên Base Meeting, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh menu app. Sau đó bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn "Tạo mới" hoặc đấu "+"

  • Bước 2: Điền thông tin cuộc họp => Chọn "Lưu lại"

 

Trong đó:

Tên cuộc họp:  Tên của cuộc họp cần tạo

Thời gian: Thời gian dự kiến diễn ra cuộc họp

Địa điểm: Nơi tổ chức cuộc họp

Người tham dự: Thêm những người tham dự cuộc họp

Quyết định cuộc họp:
- Không tích: Không ai có quyền đưa ra quyết định của cuộc họp
- Nếu tích => Tag tên người có quyền đưa ra quyết định của cuộc họp

Yêu cầu chuẩn bị trước: Có các lựa chọn sau
- Optional: Cuộc họp không yêu cầu chuẩn bị trước
- Bắt buộc với tất cả mọi người: Bắt buộc với những người tham gia
- Người được chọn => Tag tên người đó
- Topic - based, to be setup: Giao từng người theo chủ đề riêng

Tùy chọn khác:
- Có thể mời khách ngoài tham dự: Sau khi tạo xong cuộc họp sẽ hiển thị mục mời khách bên ngoài tham dự qua email
- Tóm tắt cuộc họp là bắt buộc: Hiển thị mục tag tên người có trách nhiệm tóm tắt cuộc họp
- Gửi email cho người tham dự và khách mời: Gửi email thông báo về cuộc họp cho những người tham gia
- Cho phép giao việc trên wework

- Thành viên cần xác nhận sự tham dự

Meeting Group: Chọn nhóm phân loại cho cuộc họp

Ghi chú cuộc họp: Thêm các nội dung ghi chú về cuộc họp


  • Bước 3: Cuộc họp được tạo thành công sẽ hiển thị như sau

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.