Cách mời nhân viên tham gia 1 cuộc họp in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:09 PM


Để mời các thành viên trong công ty tham dự một cuộc họp chúng ta truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh menu app. Sau đó bạn thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Chọn Meeting muốn mời các thành viên tham gia

 

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ".." => Chọn "Mời nhân viên"

 

Bước 3: Tag tên nhân viên muốn mời => "Lưu lại"

 

Bước 4: Danh sách thành viên tham dự meeting sẽ hiển thị thành viên được thêm

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.