Cách mời khách hàng tham gia meeting in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 2:17 PM


Trong các cuộc họp có thể cần sự tham gia của những khách mời bên ngoài. Để thực hiện việc mời thêm những khách tham dự ngoài thành viên trong doanh nghiệp, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Meeting trên thanh app.

 

Bước 1: Chọn cuộc họp cần mời thêm khách mời

 

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ".." => "Mời khách"

Bước 3: Điền trực tiếp email của khách hoặc tải file excel

Cách 1: Điền email của khách vào mục "Email của khách" => Điền tên khách => "Thêm"

 

Cách 2: Tải file excel

  • Chọn "Tải lên":

  • Chọn tệp tải lên => "Tiếp tục"

Lưu ý: Cấu trúc tệp phải có 3 cột bao gồm:

- Cột 1: STT - Số thứ tự danh sách khách mời
- Cột 2: Email - Email khách

- Cột 3: Name - Tên khách

 

Bước 4: Sau khi mời thành công, danh sách khách mời sẽ hiện thị tại mục "Khách mời"

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.