Cách thiết lập email thông báo trong 1 meeting in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 2:17 PM


Để thiết lập email thông báo bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app

  • Bước 2: Ngay trong bước tạo mới 1 cuộc họp hoặc nếu cuộc họp tạo rồi bạn có thể chỉnh sửa, tại phần Tùy chọn khác, bạn tick chọn Gửi email thông báo cho người tham dự hoặc khách mời.

Khi bạn tick như vậy các hoạt động trong cuộc họp này sẽ được gửi email đến các thành viên tham gia cuộc họp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.