Cách thiết lập email tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:28 PM


1. Thiết lập email gửi và nhận thông tin:


Để thiết lập email: Bạn vào Base E-hiring >> Cài đặt hệ thống > Hộp thư:Bạn có thể lựa chọn sử dụng email tự động của hệ thống hoặc sử dụng email của công ty bạn. Khi sử dụng email của Công ty bạn, vui lòng forward tự động toàn bộ email về hộp thư Talent. Để thiết lập, bạn vui lòng truy cập vào phần Thiết Lập (Settings) tại trang Gmail của mình và làm các bước như hình dưới.Lưu ý: Hiện tại,hệ thống chỉ chỗ trợ forward từ hộp thư Gmail hoặc Gmail for Business.


2. Cài đặt hộp thư:


Tại đây, bạn có thể thay đổi Tên hộp thư và cài đặt Chữ ký tại chân email nhé.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.