Base Ehiring

Làm thế nào chuyển tiếp từ Email Outlook sang Base E-hiring?
Bấm vào đây để phóng to. Bước 1: Thiết lập email gửi và nhận thông tin: truy cập vào Base E-hiring >> Cài đặt hệ thống > Hộp thư:   Khi sử ...
Tue, 17 Tháng 11, 2020 at 9:56 AM
Cách phân quyền tài khoản trong Base E-hiring
Trong Base E-hiring có 3 quyền cơ bản: 1. HR manager: là thành viên quản trị hệ thống E-hiring. Có thể xem toàn bộ các tin tuyển dụng có trên hệ thống, toà...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:25 PM
Cách thay đổi thông tin Công ty
Để thay đổi thông tin công ty, bạn vào Base E-hiring >> Chọn cài đặt hệ thống >> Cài đặt chung:  tại đây bạn có thể thay đổi lại thông tin về C...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:26 PM
Cách thêm danh sách địa điểm làm việc
Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa phòng ban trong Công ty, bạn có thể thao tác 2 cách: 1. Thêm phòng ban thủ công: Bạn vào Base E-hiring >> Phân ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:26 PM
Cách thiết lập phòng ban trong Công ty
Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa phòng ban trong Công ty, bạn có thể thao tác 2 cách: 1. Thêm phòng ban thủ công: Bạn vào Base E-hiring >> Ph...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:27 PM
Cách thiết lập email tuyển dụng
1. Thiết lập email gửi và nhận thông tin: Để thiết lập email: Bạn vào Base E-hiring >> Cài đặt hệ thống > Hộp thư: Bạn có thể lựa chọn...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:28 PM
Cách thay đổi ngôn ngữ
Để thay đổi ngôn ngữ, bạn truy cập vào hiring.base.vn >> Cài đặt hệ thống > Cài đặt chung >> Ngôn ngữ: tại đây bạn có theer thay đổi ngôn ngữ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:28 PM
Cách tạo mẫu email tự động
Để tạo mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào hiring.base.vn Tại phần Tùy chỉnh trên thanh menu cột trái > Mẫu emails > T...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:29 PM
Cách chỉnh sửa, xóa 1 mẫu email tự động
Để chỉnh sửa hoặc xóa mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào hiring.base.vn Tại phần Tùy chỉnh trên thanh menu cột trái > Mẫ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:30 PM
Cách chỉnh sửa, xóa 1 mẫu email tự động
Để chỉnh sửa hoặc xóa mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào hiring.base.vn Tại phần Tùy chỉnh trên thanh menu cột trái > Mẫ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:30 PM