Base Ehiring

Cách phân quyền tài khoản trong Base E-hiring
Trong Base E-hiring có 3 quyền cơ bản: 1. HR manager: là thành viên quản trị hệ thống E-hiring. Có thể xem toàn bộ các tin tuyển dụng có trên hệ thống, toà...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 1:25 CH
Base E-Hiring: Ý nghĩa của các nguồn ứng viên
Trang tuyển dụng của Base E-Hiring dùng các trường UTM Tracking để phân biệt nguồn và campaign, nên bất kỳ URL nào có utm_source, utm_campaign thì sẽ được g...
Wed, 8 Tháng 2, 2023 tại 10:32 SA
Cách thay đổi thông tin Công ty
Để thay đổi thông tin công ty, bạn vào Base E-hiring >> Chọn cài đặt hệ thống >> Cài đặt chung:  tại đây bạn có thể thay đổi lại thông tin về C...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 1:26 CH
Base E-Hiring: Phân quyền thao tác trên E-Hiring
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân quyền cụ thể của từng vị trí trên Base E-Hiring. 1. Phân quyền chung - Lưu ý: Admin hệ thống và Admin Hi...
Tue, 17 Tháng 1, 2023 tại 9:37 SA
Cách thêm danh sách địa điểm làm việc
Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa phòng ban trong Công ty, bạn có thể thao tác 2 cách: 1. Thêm phòng ban thủ công: Bạn vào Base E-hiring >> Phân ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 1:26 CH
Cách thiết lập phòng ban trong Công ty
Để thiết lập, thêm mới hay chỉnh sửa phòng ban trong Công ty, bạn có thể thao tác 2 cách: 1. Thêm phòng ban thủ công: Bạn vào Base E-hiring >> Ph...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 1:27 CH
Cách thiết lập email tuyển dụng
1. Thiết lập email gửi và nhận thông tin: Để thiết lập email: Bạn vào Base E-hiring >> Cài đặt hệ thống > Hộp thư: Bạn có thể lựa chọn...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 1:28 CH
Cách thay đổi ngôn ngữ
Để thay đổi ngôn ngữ, bạn truy cập vào hiring.base.vn >> Cài đặt hệ thống > Cài đặt chung >> Ngôn ngữ: tại đây bạn có theer thay đổi ngôn ngữ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 1:28 CH
Cách tạo mẫu email tự động
Để tạo mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào hiring.base.vn Tại phần Tùy chỉnh trên thanh menu cột trái > Mẫu emails > T...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 1:29 CH
Cách chỉnh sửa, xóa 1 mẫu email tự động
Để chỉnh sửa hoặc xóa mẫu email tự động, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào hiring.base.vn Tại phần Tùy chỉnh trên thanh menu cột trái > Mẫ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 1:30 CH