Cách chỉnh sửa, xóa tiêu chí đánh giá trong từng vị trí tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:34 PM


Để chỉnh sửa, xóa tiêu chí đánh giá trong từng vị trí tuyển dụng, bạn đăng nhập vào Base E-hiring > Tin tuyển dụng > Chọn tin cần chỉnh sửa > Chỉnh sửa > Tiêu chí đánh giá: tại đây, tiêu chí nào cần chỉnh sửa hay xóa, bạn thao tác như ảnh hướng dẫn.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.