Cách thêm mới, chỉnh sửa, xóa các yêu cầu bắt buộc khác trong 1 vị trí tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:35 PM


Ngoài các tiêu chí đánh giá chuẩn để phân loại ứng viên, bạn có thể thêm 1 số các yêu cầu bắt buộc khác ứng viên cần có trong công việc này. Các yêu cầu này thường sử dụng để đánh giá, loại nhanh ứng viên.

Để thêm mới các yêu cầu bắt buộc khác trong 1 vị trí tuyển dụng, bạn thao tác như sau:

  • Truy cập vào hiring.base.vn
  • Tại thanh menu bên cột trái > Tin tuyển dụng 
  • Chọn 1 tin cần chỉnh sửa > Chỉnh sửa > Tiêu chí đánh giá > Các yêu cầu bắt buộc khác > Thêm yêu cầu bắt buộc khác cho vị trí này.Ngay trong màn hình này, bạn có thể thao tác chỉnh sửa nhanh hoặc xóa yêu cầu bắt buộc nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.