Cách thiết lập, chỉnh sửa quy trình tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:36 PM


Để thiết lập 1 quy trình tuyển dụng cho Công ty, bạn truy cập vào hiring.base.vn > Chọn 1 tin tuyển dụng cụ thể > Chỉnh sửa > Quy trình tuyển dụng:Tại màn hình này, hệ thống sẽ thiết lập sẵn 1 số bước trong quy trình tuyển dụng cơ bản, bạn có thể:

  • Thêm mới: click vào Thêm stage mới , điền tên giai đoạn và chọn email tự động tương ứng.  • Chỉnh sửa, xóa đi các bước không cần thiết:


 

  • Thiết lập email tự động cho từng giai đoạn:Lưu ý: Trong email tự động, có 2 mẫu là Email thường và Email phỏng vấn, bạn lưu ý chọn đúng loại email nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.