Cách thiết lập bài test cho 1 vị trí tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:41 PM


Mỗi vị trí tuyển dụng, ứng viên có thể sẽ cần làm các bài test trong từng giai đoạn khác nhau, để thiết lập các bài test này, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Chỉnh sửa > Test center > Chọn bài kiểm tra: tại đây bạn chọn các bài test tương ứng và Save để hoàn thành thao tác.Lưu ý: các bài test này đã được tạo trước trên Test Center.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.