Cách thay đổi quyền xóa tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:42 PM


Để xóa 1 tin tuyển dụng thì thành viên đó phải được cấp quyền quản trị, bạn có thể thay đổi quyền xóa tin theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Chỉnh sửa > Quyền xóa dữ liệu: tại đây bạn có thể thay đổi được thành viên có quyền xóa ứng viên và tin tuyển dụng nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.